VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Sự Qua Đời Của Ông Giăng Báp-tít (VPNS)
September 23, 2023

Ta : S Qua i Ca ng Ging Bp-tt; Kinh Thnh: Ma-thi- 14:6-12; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh

Nhận Biết Chúa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)
September 22, 2023

Ta : Nhn Bit Cha; Kinh Thnh: Phi-lp 3:8; Tc Gi: Mc S Nguyn Vn Hong; Lot Bi: Vn Ha V Nim Tin

Tâm Tình Của Sứ Đồ Phao-lô (VPNS)
September 22, 2023

Ta : Tm Tnh Ca S Phao-l; Kinh Thnh: R-ma 1:8-15; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh

Lý Do Thật Cho Sự Không Tin (Greg Laurie)
September 21, 2023

Ta : Ly Do Tht Cho S Khng Tin; Tc Gi: Greg Laurie; Lot Bi: Gy Dng Nim Tin

Sống Đạo Trong Thời Kỳ Cuối Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
September 21, 2023

Ta : Sng o Trong Thi K Cui Cng; Kinh Thnh: 1 Phi-e-r 5:1-11; Tc Gi: Mc S Nguyn Th; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh Orange

Lời Chào Thăm (VPNS)
September 21, 2023

Ta : Li Cho Thm; Kinh Thnh: R-ma 1:1-7; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh

Chuyện... Bỏ Và... Lấy (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)
September 20, 2023

Ta : Chuyn... B V... Ly; Tc Gi: Mc S Nguyn nh Liu; Lot Bi: Bi Vit

Luật Ly Dị (VPNS)
September 20, 2023

Ta : Lut Ly D; Kinh Thnh: Phc-truyn Lut-l K 24:1-4; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh

Hứa Nguyện Và Hoàn Nguyện (VPNS)
September 19, 2023

Ta : Ha Nguyn V Hon Nguyn; Kinh Thnh: Phc-truyn Lut-l K 23:17-18,21-23; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh

Hãy Thương Xót Nhau (VPNS)
September 18, 2023

Ta : Hy Thng Xt Nhau; Kinh Thnh: Phc-truyn Lut-l K 23:15-16,19-20,24-25; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh