VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Thi-thiên 100 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
June 02, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Thi-thiên 100

Nhường Nhịn - Giải Pháp Tốt Nhất (VPNS)
June 02, 2020

Tựa Đề: Nhường Nhịn - Giải Pháp Tốt Nhất; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 13:1-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Tìm Một Hội Thánh Làm Gia Đình (John White)
June 02, 2020

Tựa Đề: Tìm Một Hội Thánh Làm Gia Đình; Tác Giả: John White; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Hội Thánh Không Phải Là Những Quán Ăn Tự Chọn (John Bevere)
June 02, 2020

Tựa Đề: Hội Thánh Không Phải Là Những Quán Ăn Tự Chọn; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Hội Thánh: Tất Cả Là Gì? (Charles Stanley)
June 02, 2020

Tựa Đề: Hội Thánh: Tất Cả Là Gì?; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Được Sanh Lại Trong Thánh Linh Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)
June 02, 2020

Tựa Đề: Được Sanh Lại Trong Thánh Linh Chúa; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Hồng Quang; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Ngũ Tuần

Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)
June 01, 2020

Tựa Đề: Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Ngũ Tuần

Đưa Tín Hữu Kết Ước Với Hội Thánh (Rick Warren)
June 01, 2020

Tựa Đề: Đưa Tín Hữu Kết Ước Với Hội Thánh; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Hội Thánh Lạ Lùng Của Đức Chúa Trời (Bill Bright)
June 01, 2020

Tựa Đề: Hội Thánh Lạ Lùng Của Đức Chúa Trời; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Hội Thánh - Môi Truờng Cho Phép Lạ (Ulf Ekman)
June 01, 2020

Tựa Đề: Hội Thánh - Môi Truờng Cho Phép Lạ; Tác Giả: Ulf Ekman; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin