VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Thời Gian Ân Sủng Từ Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)
January 27, 2023

Ta : Thi Gian n Sng T Cha; Kinh Thnh: Truyn-o 3:1-14; 2 C-rinh-t 5:17-6:2; Tc Gi: Mc S Trnh Vn Khnh; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh Trng Nhim n in

Năm Mới Và Phước Hạnh (Mục Sư Đặng Quy Thế)
January 27, 2023

Ta : Nm Mi V Phc Hnh; Kinh Thnh: Thi-thin 16; Tc Gi: Mc S ng Quy Th; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh Bp Tt Fort Worth

Ô-sê 14 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
January 26, 2023

Kinh Thnh Tn c Trong Ba Thng: -s 14

Phần Thưởng Của Người Tin Cậy (VPNS)
January 26, 2023

Ta : Phn Thng Ca Ngi Tin Cy; Kinh Thnh: Gi-r-mi 39:15-18; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh

Ô-sê 13 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
January 25, 2023

Kinh Thnh Tn c Trong Ba Thng: -s 13

Chúa Thành Tín (VPNS)
January 25, 2023

Ta : Cha Thnh Tn; Kinh Thnh: Gi-r-mi 39:9-14; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh

Sợ Chưa Đổi Mới (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)
January 24, 2023

Ta : S Cha i Mi; Kinh Thnh: 2 C-rinh-t 5:17b; Tc Gi: Mc S Nguyn Vn Hong; Lot Bi: Vn Ha V Nim Tin

Tăng Trưởng Trong Mọi Phương Diện (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)
January 24, 2023

Ta : Tng Trng Trong Mi Phng Din; Kinh Thnh: -ph-s 4:1-6,11-16; Tc Gi: Mc S on Hng Linh; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh Thanh L

Mùa Xuân Bất Tận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
January 24, 2023

Ta : Ma Xun Bt Tn; Kinh Thnh: 2 C-rinh-t 5:17; Tc Gi: Mc S Nguyn Th; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh Orange

Tin Cậy Và Vâng Lời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)
January 24, 2023

Ta : Tin Cy V Vng Li; Kinh Thnh: 2 Cc Vua 5:1-19; Tc Gi: Mc S Nguyn Trng Vinh; Lot Bi: Hi Thnh Bp Tt Hy vng Vit Nam Baton Rouge