VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Theo Bước Chân Ai? (Châu Sa)
June 24, 2021

Tựa Đề: Theo Bước Chân Ai?; Tác Giả: Châu Sa; Loạt Bài: Nếp Sống Mới

Yêu Kính Cha (Mục Sư Trần Quang Tuấn)
June 23, 2021

Tựa Đề: Yêu Kính Cha; Kinh Thánh: Mác 12:29-30; Tác Giả: Mục Sư Trần Quang Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Ngày Từ Phụ

Dân-số Ký 16 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
June 23, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Dân-số Ký 16

Tìm Kiếm Chúa Trước Tiên (VPNS)
June 23, 2021

Tựa Đề: Tìm Kiếm Chúa Trước Tiên; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 1:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Lê Hồng Phúc)
June 23, 2021

Tựa Đề: Sống Khôn Ngoan; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-20; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Ba Đặc Điểm Của Người Cha Trong Chúa (Mục Sư Phan Minh Hội)
June 22, 2021

Tựa Đề: Ba Đặc Điểm Của Người Cha Trong Chúa; Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 1:3-4; Tác Giả: Mục Sư Phan Minh Hội; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Dân-số Ký 15 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
June 22, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Dân-số Ký 15

Trật Tự Cần Tuân Giữ (VPNS)
June 22, 2021

Tựa Đề: Trật Tự Cần Tuân Giữ; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 14:26-32; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Dân-số Ký 14 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
June 21, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Dân-số Ký 14

Ích Lợi Từ Ơn Nói Tiên Tri (VPNS)
June 21, 2021

Tựa Đề: Ích Lợi Từ Ơn Nói Tiên Tri; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 14:22-25; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh