VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Đức Tin Trong Viễn Cảnh Năm Mới 2022 (Mục Sư Trần Quang Tuấn)
January 06, 2022

Tựa Đề: Đức Tin Trong Viễn Cảnh Năm Mới 2022; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 12:5; Tác Giả: Mục Sư Trần Quang Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất

Gia Ðình Hạnh Phúc (Kỳ 2) (Mục Sư Lê Hồng Phúc)
January 06, 2022

Tựa Đề: Gia Ðình Hạnh Phúc (Kỳ 2); Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Niềm Tin Và Cuộc Sống, Ngày Từ Mẫu, Gia Đình

Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Dale Johnsen)
January 06, 2022

Tựa Đề: Đầy Dẫy Đức Thánh Linh; Tác Giả: Dale Johnsen; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

2 Sa-mu-ên 02 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
January 06, 2022

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: 2 Sa-mu-ên 02

Vâng Lời Trong Sự Thờ Phượng (VPNS)
January 06, 2022

Tựa Đề: Vâng Lời Trong Sự Thờ Phượng; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 22:1-14; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Mạng Lệnh Của Đức Chúa Trời Cho Mọi Tín Nhân (Charles Stanley)
January 06, 2022

Tựa Đề: Mạng Lệnh Của Đức Chúa Trời Cho Mọi Tín Nhân; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Một Việc Cần Mà Thôi (M. Jeudi)
January 06, 2022

Tựa Đề: Một Việc Cần Mà Thôi; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Cầm Giữ Mọi Tư Tưởng (Max Lucado)
January 06, 2022

Tựa Đề: Cầm Giữ Mọi Tư Tưởng; Tác Giả: Max Lucado; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Năng Quyền Hay Nghèo Nàn (Bill Bright)
January 06, 2022

Tựa Đề: Năng Quyền Hay Nghèo Nàn; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Cùng Xây Dựng Một Hội Thánh Khỏe Mạnh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)
January 06, 2022

Tựa Đề: Cùng Xây Dựng Một Hội Thánh Khỏe Mạnh; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:12-28; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge