Phúc Âm Trọn Vẹn

Phúc Âm Trọn Vẹn


Podcast số 166 – Liahona tháng 6, 2011 – Các Phước Lành của Tiền Thập Phân – Henry B. Eyring

July 12, 2022

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Mục đích của Thượng Đế trong việc ban cho chúng ta những lệnh truyền là để ban phước cho chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Ngài (xin xem GLGƯ 14:7). Để nhận được ân tứ sống với Ngài vĩnh viễn trong gia đình trong thượng thiên giới, chúng ta cần phải có khả năng sống theo các luật pháp của vương quốc đó (xin xem GLGƯ 88:22).Ngài đã ban cho chúng ta các lệnh truyền trong cuộc sống này để giúp chúng ta phát triển khả năng đó. Luật thập phân là một trong số các lệnh truyền dự bị đó. Luật pháp là chúng ta phải dâng lên Chúa một phần mười tất cả thu nhập của mình. Luật pháp này giản dị đến mức một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Tôi đã thấy các trẻ em đưa cho một vị giám trợ một bì thư đựng tiền thập phân gồm có một phần mười số tiền xu chúng kiếm được.Một trong các phước lành có được từ việc đóng tiền thập phân trọn vẹn là phát triển đức tin để sống theo một luật pháp còn cao hơn nữa. Muốn sống trong thượng thiên giới, chúng ta cần phải sống theo luật dâng hiến. Ở nơi đó chúng ta có thể cần phải cảm thấy rằng tất cả con người chúng ta và tất cả những gì chúng ta có đều thuộc vào Thượng Đế.Có ít nhất ba cách mà việc đóng tiền thập phân trọn vẹn trong cuộc sống này chuẩn bị cho chúng ta để cảm thấy điều chúng ta cần cảm thấy nhằm nhận được ân tứ về cuộc sống vĩnh cửu.Truớc hết khi chúng ta đóng tiền thập phân cho Giáo Hội, thì Cha Thiên Thượng trút xuống các phước lành lên chúng ta. Bất cứ ai đóng tiền thập phân trọn vẹn một cách kiên định đều biết rằng điều đó là có thật. Các phước lành đôi khi là thuộc linh và đôi khi là vật chất. Các phước lành này được ban cho trong kỳ định của Chúa và tùy theo điều gì Ngài biết là tốt nhất cho chúng ta.Khi các phước lành đó đến, đức tin của chúng ta gia tăng về việc Thượng Đế là nguồn gốc của mọi điều tốt trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó trở nên dễ dàng hơn để thấy sự hiến dâng chỉ là nhận biết lẽ thật rằng tất cả những vật sáng tạo của Thượng Đế đều thuộc về Ngài. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy biết ơn rằng Ngài chỉ đòi hỏi 10 phần trăm của những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Do đó, chúng ta sẵn sàng hơn để sống theo luật dâng hiến khi được đòi hỏi làm điều đó.Thứ hai, tất cả những ai trong chúng ta đã đóng tiền thập phân trọn vẹn một cách kiên định đều cảm thấy tự tin hơn trong việc cầu vấn Thượng Đế về điều mà chúng ta và gia đình mình cần. Ngài đã hứa ban cho các phước lành còn lớn lao hơn chúng ta có thể nhận được khi chúng ta trung tín với giao ước để đóng tiền thập phân (xin xem Ma La Chi 3:10). Vậy nên một trong các phước lành lớn của tiền thập phân là tin tưởng vào điều gì xảy ra trong tương lai. Dù hoàn cảnh của chúng ta có thể ra sao đi nữa thì những sự việc cũng sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Khi chúng ta giữ lời hứa của mình thì Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài. Một cảm giác bình an là một trong các phước lành lớn của việc đóng tiền thập phân trọn vẹn. Những người nào đã tuân giữ lệnh truyền về tiền thập phân đều có thể làm chứng rằng phước lành về sự bình an là có thật và quý báu.Thứ ba, những người đóng tiền thập phân đều cảm thấy tình yêu thương của họ đối với Thượng Đế và đối với tất cả con cái của Thượng Đế gia tăng. Sự gia tăng tình yêu thương đó có được từ việc hiểu biết cách mà Cha Thiên Thượng dùng tiền thập phân chúng ta dâng lên Ngài để ban phước cho những người trên thế gian này và chốn vĩnh cửu.Qua các tôi tớ được phép của Ngài, Ngài tiêu dùng tiền thập phân một cách thận trọng. Người đóng tiền thập phân giúp Chúa xây cất các đền thờ nơi mà gia đình có thể được làm lễ gắn bó vĩnh viễn. Người đóng tiền thập phân giúp Ngài gửi phúc âm đến cho những người khác ở khắp nơi. Người đóng tiền thập phân giúp Ngài làm vơi nhẹ cảnh đói khát và nỗi đau khổ theo cách thức riêng của Ngài qua các tôi tớ của Ngài. Bất cứ tôi tớ nào trong số đó cũng đều có thể nói cho các anh chị em biết tình yêu thương đã gia tăng như thế nào nhờ vào tiền thập phân được sử dụng để ban phước cho những người khác. Và người đóng tiền thập phân trung tín cũng có thể làm như vậy được.Còn nhiều tháng nữa mới đến buổi họp giải quyết tiền thập phân. Tôi cầu nguyện rằng các anh chị em và gia đình của các anh chị em bắt đầu từ bây giờ sẽ hoạch định và chuẩn bị để hội đủ điều kiện tiếp nhận các phước lành mà Thượng Đế trút xuống cho tất cả những người có thể thưa với Ngài rằng mình là những người đóng tiền thập phân trọn vẹn.


The post Podcast số 166 – Liahona tháng 6, 2011 – Các Phước Lành của Tiền Thập Phân – Henry B. Eyring appeared first on Thánh Hữu Việt Nam.


loaded