מחשבות לפני מנחה

מחשבות לפני מנחה


Latest Episodes

"מחשבות לפני מנחה-"הפער בין תאוריה למעשה
January 12, 2021

"מחשבות לפני מנחה-"פער בין תאוריה למעשהלשיטתו של רונן אהובנותגובות,לבטים,מחשבות,הצעות בכתובת המיילtuararph@gmail.com

loaded