מחשבות לפני מנחה

מחשבות לפני מנחה


"מחשבות לפני מנחה-"הפער בין תאוריה למעשה

January 12, 2021

"מחשבות לפני מנחה-"פער בין תאוריה למעשהלשיטתו של רונן אהובנותגובות,לבטים,מחשבות,הצעות בכתובת המיילtuararph@gmail.com


loaded