Sao Biển USA

Sao Biển USA


Latest Episodes

#2 Costco Tires
June 13, 2020

Giới thiệu về Costco Tires

#1: Giới thiệu về Costco Wholesale
June 09, 2020

Tập 1 này Sao Biển nói về tổng quan Costco trong series 3 tập của Costco. Mọi chi tiết các bạn có thể truy cập vào trang chủ của Costco www.costco.com.