VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Chúa Là Chủ Hôn Nhân (VPNS)

April 02, 2024

Ta : Cha L Ch Hn Nhn; Kinh Thnh: Ma-thi- 19:3-6; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh