VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Bổn Phận Vợ Chồng (VPNS)

April 01, 2024

Ta : Bn Phn V Chng; Kinh Thnh: -ph-s 5:22-33; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh