VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Sự Ham Muốn Và Tội Ác (Bạch-Tuyết)

March 31, 2024

Ta : S Ham Mun V Ti c; Tc Gi: Bch-Tuyt; Lot Bi: Bi Vit