Tarek teco

Tarek teco


Latest Episodes

Icthoyobodosis "costiasis"
March 29, 2020

Parasite of fish

Ichthyophthiriasis
March 28, 2020

White spot disease

Edwardsielosis
March 26, 2020

Edwardsella tarda and ictulari