Phúc Âm Trọn Vẹn

Phúc Âm Trọn Vẹn


Podcast số 45 – Quyền Năng Biến Đổi của Đức Tin và Chí Khí – Richard G. Scott

October 06, 2021

Bài của Anh Cả Richard G. Scott Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Một cuộc sống kiên định, ngay chính mang đến quyền năng và sức mạnh bên trong mà có thể thường xuyên chống lại ảnh hưởng đầy xói mòn của tội lỗi và sự phạm giới. Khi được hiểu và […]


loaded