Phúc Âm Trọn Vẹn

Phúc Âm Trọn Vẹn


Podcast số 42 – Đem Lại Si Ôn – Gerrit W. Gong

September 26, 2021

Bài của Anh Cả Gerrit W. Gong Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Là Các Thánh Hữu Ngày Sau được ban phước với phúc âm phục hồi, chúng ta được kêu gọi để củng cố Giáo Hội và xây dựng Si Ôn. Trong suốt lịch sử, dân của Chúa đã tìm cách đem […]


loaded