Phúc Âm Trọn Vẹn

Phúc Âm Trọn Vẹn


Podcast số 32 – Xây Dựng Nền Tảng của Chúng Ta – John Gutty

August 22, 2021

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (August 2021) Xây Dựng Nền Tảng Của Chúng Ta dựa trên Đấng Ky Tô Bài của Anh Cả John Gutty thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Khi chúng ta noi gương theo Chúa Giê Su Ky Tô qua những hành động về tình yêu thương và sự phục […]