Phúc Âm Trọn Vẹn

Phúc Âm Trọn Vẹn


Phụ Nữ và Quyền Năng Giao Ước

February 26, 2021

Bài của Chủ Tịch Jean B. Bingham Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ Chúng ta có thể hân hoan trong những đặc ân và quyền năng mà chúng ta có được nhờ vào chức tư tế. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng các tầng trời cũng luôn mở ra cho các phụ nữ […]


loaded