keintorplus

keintorplus


Latest Episodes

تئوری مغز هولوگرافیک - مهرزاد
March 29, 2019

برای آن که یک جهان را در دانه ای شن  و بهشت را در گلی وحشی ببینی  بی نهایت را در کف دستت نگه دار و جاودانگی را در یک ساعت تجربه کن در دومین قسمت #کهاینطورپلاس با تئوری مغز هولوگرافیک آشنا می شویم

کوان ها - مهرزاد
January 29, 2019

. .

loaded