Ghessehgoo | قصه گو

Ghessehgoo |  قصه گو


Latest Episodes

جوجه ی از خود راضی
January 18, 2019

قصه گو با صدای پارسا فرین مهر این داستان: جوجه از خود راضی باز نوشته زهره پریرخ

برادر بزرگتر و برادر کوچکتر
January 18, 2019

قصه گو با صدای پارسا فرین مهر این داستان برادر بزرگ تر و برادر کوچک تر بازنوشته زهره پریرخ

اسم بلند
January 18, 2019

: : :

loaded