Democracy DarKar

Democracy DarKar


قسمت نوزدهم: سلطهٔ مردسالارانه

September 12, 2021


در این قسمت با فرزانه درباره تاریخ آزار و سلطه بر زنان حرف زدیم و همه این مفاهیم را در قالب تاریخی سلطه مردسالارانه بررسی کردیم.


سرفصل موضوعات مطرح شده این بود:


ریشه سلطه مردسالارانه


سلطه بر به وجود آوردن نیروی کار


زمینه اصلی آزار جنسی و ارتباط آن به سلسله مراتب قدرت


اهمیت جنبش روایت‌گری


بررسی مفاهیم فوق در قالب ماجرای نامجو


اهمیت ادامه جنبش روایت‌گری


روش درست برخورد با روایت‌ها


اصل برائت و عدالت ترمیمی


مراحل و روش درست عذرخواهی


فرازنه و من امیدواریم این قسمت بابی بشه برای باز شدن دوباره بحث درباره جنبش روایت‌گری


 موسیقی پایانی: دختران کابلی