Democracy DarKar

Democracy DarKar


قسمت سیزدهم: جنگ سقط جنین و برنامه سی ساله حزب جمهوری خواه برای دیوان عالی امریکا

October 21, 2019

در این قسمت درباره جنگ بر سر «پایان انتخابی بارداری» (سقط جنین) در امریکا و استفاده هر دو حزب سیاسی از این موضوع برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشان صحبت می کنیم و در نیمه دوم این قسمت به موضوع برنامه سی ساله حزب جمهوری خواه برای تصاحب کرسی های دادگاه عالی امریکا می پردازیم.
منابع برای مطالعه بیشتر:
مقاله وبسایت Vox  و پادکست Today Explained درباره هفت پرونده سرنوشت ساز دادگاه عالی امریکا در ترم آینده
مقاله و پادکست NPR درباره پرونده های سرنوشت ساز دادگاه عالی امریکا برای ترم آینده
مقاله نیویورک تایمز با عنوان: پرونده سقط جنین دادگاه عالی که خود دادگاه را محک می زند
لیست شنیدن در کست باکس: پادکست های مرتبط با موضوع این قسمت
پادکست مختصر و مفید برای آگاهی بیشتر از سیستم سیاسی امریکا
حمایت از دموکراسی در کار در
Pateron و  Paypal
Closing Song: Roots from album Roots by Imagine Dragons
تصحیح: دقیقه 43:53 – سنای امریکا در سال 1987 در دست جمهوری خواه ها بود که در پادکست اشتباه لپی گفته شد جمهوری خواه ها


loaded