Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Archives - Arsha Bodha Center

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Archives - Arsha Bodha Center


Latest Episodes

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 4, Verse 79 – 100
May 12, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 4, Verse 57 – 74
May 05, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 4, Verse 45 – 55
April 28, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 4, Verse 30 – 42
April 21, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 4, Verse 18 – 26
April 14, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 4, Verse 2 – 12
April 07, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 3, Verse 37 – 46
March 31, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 3, Verse 30 – 35
March 24, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 3, Verse 23 – 28
March 17, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 3, Verse 15 – 21
March 10, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1