Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Archives - Arsha Bodha Center

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Archives - Arsha Bodha Center


Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 4, Verse 79 – 100

May 12, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1