Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Archives - Arsha Bodha Center

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Archives - Arsha Bodha Center


Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 3, Verse 23 – 28

March 17, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1