Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Archives - Arsha Bodha Center

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Archives - Arsha Bodha Center


Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Part 3, Verse 30 – 35

March 24, 2020

Mandukya Upanishad Gaudapada Karika Mantra 1