Radio chi!

Radio chi!


Latest Episodes

Social Media (فضای اجتماعی) E:1
March 29, 2021

علیرضا هستمایجا هم برنامه ی "رادیو چی" هستش از استانبول!میشینیم با هم حرف میزنیم روزی چند دقیقه در حد یه چایی

loaded