Darul Ifta Ahlus Sunnah

Darul Ifta Ahlus Sunnah


Latest Episodes

729/Half Aasteen Wali Shirt Mein Namaz Padhna Kesa? Answered By Hazrat Mufti Naseem Raza Manzari Sahib Qibla
May 11, 2021

Darul Ifta Ahlus Sunnah Mein Islami Bhai Aur Islami behen hamse koi bhi islami Sawal kar Sakte hein Islami Bhai Apna Sawal https://wa.me/17867867883 par Voice mein bhejen. Islami Behen Apna Sawal daru

728/Qabr Par Darakht Lagana Kaisa? Answered By Hazrat Mufti Naseem Raza Manzari Sahib Qibla
May 10, 2021

Darul Ifta Ahlus Sunnah Mein Islami Bhai Aur Islami behen hamse koi bhi islami Sawal kar Sakte hein Islami Bhai Apna Sawal https://wa.me/17867867883 par Voice mein bhejen. Islami Behen Apna Sawal daru

727/Kisi Ne Sirf 1 taraf Salam Phera Aur Wuzu Toot Gaya To Namaz Hogi Ya Nahi? Answered By Hazrat Mufti Naseem Raza Manzari Sahib Qibla
May 07, 2021

Darul Ifta Ahlus Sunnah Mein Islami Bhai Aur Islami behen hamse koi bhi islami Sawal kar Sakte hein Islami Bhai Apna Sawal https://wa.me/17867867883 par Voice mein bhejen. Islami Behen Apna Sawal daru

726/Sajda-e-Sahw Karne Ke Baad Tashahhud Nahi Padha Aur Salam Pher Diya To Namaz Hogi Ya Nahi?Answered By Hazrat Mufti Naseem Raza Manzari S
May 07, 2021

Darul Ifta Ahlus Sunnah Mein Islami Bhai Aur Islami behen hamse koi bhi islami Sawal kar Sakte hein Islami Bhai Apna Sawal https://wa.me/17867867883 par Voice mein bhejen. Islami Behen Apna Sawal daru

725/Ramzam Ke Roze Ki Qaza Kab Rakhen? Answered By Mufti Gulam Jilani Manzari Sahib Qibla
May 07, 2021

Darul Ifta Ahlus Sunnah Mein Islami Bhai Aur Islami behen hamse koi bhi islami Sawal kar Sakte hein Islami Bhai Apna Sawal https://wa.me/17867867883 par Voice mein bhejen. Islami Behen Apna Sawal daru

724/Agar Koi Shakhs Roze Na Rakh Saka To Kya Wo Fidya Dega? Answered By Mufti Gulam Jilani Manzari Sahib Qibla
May 07, 2021

Darul Ifta Ahlus Sunnah Mein Islami Bhai Aur Islami behen hamse koi bhi islami Sawal kar Sakte hein Islami Bhai Apna Sawal https://wa.me/17867867883 par Voice mein bhejen. Islami Behen Apna Sawal daru

723/Kya Roze Ki Halat Mein Inhaler lagwa Sakte Hein? Answered by Hazrat Allama Mufti Syed Afroz Miyan Sahib Qibla
May 05, 2021

Darul Ifta Ahlus Sunnah Mein Islami Bhai Aur Islami behen hamse koi bhi islami Sawal kar Sakte hein Islami Bhai Apna Sawal https://wa.me/17867867883 par Voice mein bhejen. Islami Behen Apna Sawal daru

722/Agar Kisi Buzurg Ke Isale Sawab Ke Liye Kuch Peson Ki Mithai Ki Mannat Mangi To Kya Mithai Hi Batni Hogi? By Mufti Naseem Raza Manzari S
May 05, 2021

Darul Ifta Ahlus Sunnah Mein Islami Bhai Aur Islami behen hamse koi bhi islami Sawal kar Sakte hein Islami Bhai Apna Sawal https://wa.me/17867867883 par Voice mein bhejen. Islami Behen Apna Sawal daru

721/Koi Shakhs Kisi Buzurg Ke Mazar Par Chadar Chadhaane Ki Mannat Mange To Kya Chadar Hi Chadhaani Hogi? By Hazrat Mufti Naseem Raza Sahib
May 05, 2021

Darul Ifta Ahlus Sunnah Mein Islami Bhai Aur Islami behen hamse koi bhi islami Sawal kar Sakte hein Islami Bhai Apna Sawal https://wa.me/17867867883 par Voice mein bhejen. Islami Behen Apna Sawal daru

loaded