PickupThai Specials – P i c k u p T h a i

PickupThai Specials – P i c k  u p  T h a i


20 Funny Work Memes

October 29, 2022

1. นี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นในที่ทำงาน
[nîi keu sìng tîi lǎai kon pen nai tîi tamngaan] 
This is what a lot of people do at work.

2. ไปทำงานวันแรก VS ปัจจุบัน
[pai tam ngaan wan râek VS pàtjuban]
Going to work on my first day VS now

3. เมื่อลูกค้าของคุณต้