PickupThai Specials – P i c k u p T h a i

PickupThai Specials – P i c k  u p  T h a i


Funny Jokes and Cheesy Pick Up Lines (COVID Edition)

February 10, 2021

กักตัว 14 วัน สรุปไม่ติดโรค แต่ติดหนี้
[gàg tua sìp sìi wan sarùp mâi tìt rôke tàe tìt nîi]
I came out of a 14-day quarantine with no virus, but with debts.
สรุป [sarùp] It turns out… | ติดโรค [tìt rôke] to catch a disease | ติดหนี้ tìt n