دنیا مال بچه پرروهاست

دنیا مال بچه پرروهاست


قسمت اول(تعریف از خود)

March 01, 2020

در این پادکست قرار درباره دو تا مسئله ساده اماا مهم صحبت کنیم،که بنظر من پایه و اساس بیشتر حس های خوب و بد آدمها هستند.