پادکست دوسیه

پادکست دوسیه


گروه موسیقی / گپ و گفتی با فردین خلعتبری

March 17, 2022

قسمت دوم از فصل دوم: گروه موسیقی در این قسمت آقای" فردین خلعتبری" آهنگساز فعال و شناخته شده، مهمان پادکست دوسیه هستند. ما در ابتدا اشخاص موثر در صنعت موسیقی را به دو گروه کلی تقسیم کرده ایم: 1_گروه موسیقی   2_گروه واسطه و در مورد گروه موسیقی به صورت مختصر