پادکست دوسیه

پادکست دوسیه


قسمت ششم: تغییر در آثار مندرج در کتب درسی و نقض حق مولف

March 17, 2021

هیچ شخصی مجاز نیست تا در اثر دیگری بدون اجازه پدیدآورنده تغییری ایجاد کند:- حذف تصویر دو دختر از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان- اضافه کردن کلمات و تغییر در متون ادبی- حذف یک بیت از شعر ای ایران زیبا مواردی است که بدون اجازه پدیدآورنده انجام شده و بر اساس ماده