پادکست دوسیه

پادکست دوسیه


قسمت پنجم: نقض حقوق مادی اثر، بخش دوم

February 09, 2021

در این قسمت از پادکست نقض حقوق مادی یک اثر و نحوه پیگیری آن را با بیان پرونده نقض حقوق مادی و معنوی یک قطعه عکس از مجموعه زنان قاجار متعلق به خانم شادی قدیریان بررسی می کنیم. همچنین اشاره ای خواهیم داشت به نقض حق معنوی این اثر