مسیر خودشناسی

مسیر خودشناسی


چرا بدنم سیر شده اما خودم گرسنه ام

October 10, 2019

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

برشی از جلسات خودشناسی استاد حسین نوروزی