Projekti SoRi II

Projekti SoRi II


Projekti "Te drejtat sociale per grupet e cenueshme, SoRi II" publikon manuale e fletepalosje Informuese per te patur shendet te mire mendor

July 28, 2021

Ne kuader te projektit rajonal te GIZ "Te drejtat sociale te grupeve te cenueshme, SoRi II", jane botuar 5 manuale e fletepalosje per grupe te caktuara te shoqerise, me informacione te hollesishme per