Projekti SoRi II

Projekti SoRi II


Shëndeti mendor i prindërve gjatë pandemisë COVID 19

July 27, 2021

Projekti rajonal "Te drejtat sociale te grupeve te cenueshme II" mundeson botimin e fletepalosjeve qe permbajne te dhena per shendetin mendor te prinderve gjate pandemise COVID 19. Çfare simptomash sh