Kiddee Podcast By AjarnOoySP

Kiddee Podcast By AjarnOoySP


Latest Episodes

มลพิษทางความคิด
June 26, 2020

อย่ายอมให้ความคิดและความเชื่อใด มาขัดขวางไม่ให้คุณไปถึงศักยาภาพสูงสุดที่พระเจ้าใส่ไว้ให้คุณได้

ความคิดของผู้ชนะ
June 25, 2020

สิ่งที่คุณคิดหล่อหลอมความเชื่อ สิ่งที่คุณเชื่อหล่อหลอมการกระทำของคุณ

อย่าสูญเสียศรัทธาต่อตัวเอง
June 24, 2020

การสูญเสียความศรัทธาต่อตัวเอง ทำให้คุณไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับใคร...