Mahabharata Teaching – Arsha Bodha Center

Mahabharata Teaching – Arsha Bodha Center


Latest Episodes

1-33Mahabharata – Svargarohana Parva Ch5 V 31-53
July 04, 2020

Mahabharata – Svargarohana Parva Ch5 V 31-53

1-33Mahabharata – Mausala Parva – Ch 9 V 31-37 & Svargarohana Parva Ch5 V 25-30
June 27, 2020

Mahabharata – Mausala Parva – Ch 9 V 31-37 & Svargarohana Parva Ch5 V 25-30

1-33Mahabharata – Mausala Parva – Ch 9 V 13-29
June 20, 2020

Mahabharata – Mausala Parva – Ch 9 V 13-29

1-33Mahabharata – Ashrama Parva – Ch 13-14 & Mausala Parva – Ch 9 V 1-12
June 13, 2020

Mahabharata – Ashrama Parva – Ch 13-14 & Mausala Parva – Ch 9 V 1-12

1-33Mahabharata – Ashrama Parva – Ch 5-8
May 30, 2020

Mahabharata – Ashrama Parva – Ch 5-8

1-33Mahabharata – Ashrama Parva – Ch 1-5 V 1-9
May 23, 2020

Mahabharata – Ashrama Parva – Ch 1-5 V 1-9

1-33Mahabharata – Ashvamedika Parva – Ch 53 V 15-21, Ch 54 V 1-8
May 16, 2020

Mahabharata – Ashvamedika Parva – Ch 53 V 15-21, Ch 54 V 1-8

1-33Mahabharata – Ashvamedika Parva – Ch 53 V 3-15
May 09, 2020

Mahabharata – Ashvamedika Parva – Ch 53 V 3-15

1-33Mahabharata – Ashvamedika Parva – Ch 42 V 7-25, Ch 53 V 3
May 02, 2020

Mahabharata – Ashvamedika Parva – Ch 42 V 7-25, Ch 53 V 3

1-33Mahabharata – Ashvamedika Parva – Ch 49 V 26-28, Ch 50 V 42-48
April 25, 2020

Mahabharata – Ashvamedika Parva – Ch 49 V 26-28, Ch 50 V 42-48