VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Biết Chúa Để Theo Ngài (Mục Sư Đặng Quy Thế)

February 02, 2023

Ta : Bit Cha Theo Ngi; Kinh Thnh: Mc 8:27-38; Tc Gi: Mc S ng Quy Th; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh Bp Tt Fort Worth