VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Sự Nghèo Thiếu Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)

February 02, 2023

Ta : S Ngho Thiu Ca c Cha Tri; Kinh Thnh: Ma-la-chi 3:8-10; Tc Gi: Mc S Ng nh Can; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh Bp Tt Khi u Mi