VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Vấn Đề Là Ở Tấm Lòng (Mục Sư Huỳnh John Hùng)

February 02, 2023

Ta : Vn L Tm Lng; Kinh Thnh: Mc 7:1-23; Tc Gi: Mc S Hunh John Hng; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh Cng ng Seattle