VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Giữ Mối Tương Giao Với Chúa Và Với Nhau (VPNS)

February 01, 2023

Ta : Gi Mi Tng Giao Vi Cha V Vi Nhau; Kinh Thnh: 1 C-rinh-t 11:23-32; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh