VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Chúa Thành Tín (VPNS)

January 25, 2023

Ta : Cha Thnh Tn; Kinh Thnh: Gi-r-mi 39:9-14; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh