VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Sợ Chưa Đổi Mới (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

January 24, 2023

Ta : S Cha i Mi; Kinh Thnh: 2 C-rinh-t 5:17b; Tc Gi: Mc S Nguyn Vn Hong; Lot Bi: Vn Ha V Nim Tin