VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Tin Cậy Và Vâng Lời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

January 24, 2023

Ta : Tin Cy V Vng Li; Kinh Thnh: 2 Cc Vua 5:1-19; Tc Gi: Mc S Nguyn Trng Vinh; Lot Bi: Hi Thnh Bp Tt Hy vng Vit Nam Baton Rouge