VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Không Phải Đã Mà Đang (VPNS)

January 23, 2023

Ta : Khng Phi M ang; Kinh Thnh: Phi-lp 3:12-16; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh