VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Bắt Chước Cha Trọn Vẹn (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

June 22, 2022

Tựa Đề: Bắt Chước Cha Trọn Vẹn; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:43-48; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Ngày Từ Phụ