VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Ê-sai 53 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

June 22, 2022

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 53