VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Quyết Tâm Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

January 08, 2022

Tựa Đề: Quyết Tâm Đầu Năm; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40; Ma-thi-ơ 28:16-20; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange