VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Cảm Tạ Chúa Về Anh Chị Em (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

November 25, 2021

Tựa Đề: Cảm Tạ Chúa Về Anh Chị Em; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:4-9; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Tạ Ơn