VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Đem Sự Cứu Rỗi Đến Tận Cùng Trái Đất (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)

October 14, 2021

Tựa Đề: Đem Sự Cứu Rỗi Đến Tận Cùng Trái Đất; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-48; Ê-sai 49:6; Tác Giả: Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood