VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Chuyện... Tốt Xấu (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

September 14, 2023

Tựa Đề: Trông Đợi Chúa; Kinh Thánh: Thi-thiên 33:1-22; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin