VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Chung Một Thánh Linh (VPNS)

September 21, 2020

Tựa Đề: Chung Một Thánh Linh; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:12-13; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh