VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Làm Gì Trong Ngày Lễ Lá? (Mục Sư Đặng Quy Thế)

April 06, 2020

Tựa Đề: Làm Gì Trong Ngày Lễ Lá?; Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Lá